Distance Learning (the Four-Decade Duo)Adda pacontest mi karruba!

Watch, Write and Win!
a fun game for students and teachers

Simply watch our video, and write something about it (essay) on comment section of dz video, english tagalog or ilocano, with your

Students:
1. Name,
2. Year and section
3. School represented

Teachers:
1. Name
2. Advisory Class
3. School you’re in

P500 each, load or gcash, for each category…

Deadline:
MIDNIGHT of September 4, 2020

Iwaras yon daytoy nga info kadagiti namnamaenyo a nalaing sumao!

Note: nasisirib ti judges tayo.

source

27 Comments

 1. April 21, 2021
  lakay mangyan

  nagmayat nga dinggen ti kantayu mga,idol,,pashout out idol,,watching here in riyadh ksa

  Reply
 2. April 21, 2021
  Bhekis Vlogs

  umabot po ba ang aking entry?

  Reply
 3. April 21, 2021
  Bhekis Vlogs

  Mitchel Maravilla T
  Grade 10
  Abariongan National High School

  Ang hamon ng pandemyang kinakaharap natin ngayon ay masahol pa sa pinakamalakas na bagyo na yumanig sa sangkatauhan. Higit na apektado ang edukasyon ng ating mga mag aaral ngunit kung gaano kahalaga ang edukasyon ay gayundin ang buhay at kaligtasan ng isang guro.
  Bukas magbubukas ang taong-panuruan 2020-2021.Kakaiba at espesyal ang araw na ito. Bukod sa ito ay panimulang araw ng pag aaral, ito rin ang araw ng pagpupugay sa mga gurong gaya ko. Nakakalungkot lang isipin na magiging tahimik sa apat na sulok ng aming pangalawang tahanan. Walang babati, walang maingay, walang magsusumbong, walang asaran at walang mga halakhak. Tanging ang mga pangalan lamang na nakadikit sa bawat upuan ang naroon. Tanging ala ala na lamang ng masasayang pag aaral ang naiwan doon.
  Gayunpaman, ang pagnanais naming matulungan kayo upang matuto ay hindi kailanman maaaring igupo ni Covid 19 sapagkat batid namin ang tayog ng inyong mga pangarap. Alam naming nais na ninyong pumasok sapagkat nais niyo ng makita ang inyong mga kaklase. Kami man ay gayundin, ngunit ang panahon ang magdidikta kung kailan tayo magkikita.
  Tanging ang mga piraso ng papel na lamang ang magiging tulay at ang ingay ng aming mga telepono ay hudyat na kayo ay nandidiyan at nakahawak sa inyong mga pangarap.
  Sa inyong paglalakbay, ayaw sana naming mahirapan kayo, gustong gusto namin kayong tulungan. Kaya sana, huwag niyong isiping hindi kayo mahalaga. Tatawirin namin ang rumaragasang ilog, aakyat sa mga bundok at maglalakad sa mga lubak lubak na daan upang kayo ay aming maabot sapagkat alam naming sa ganitong paraan ay maipapakita naming hindi kayo nag iisa sa inyong paglalakbay, narito kami sa inyong likuran sa inyong pakikibaka. Mahal namin kayo.

  Reply
 4. April 21, 2021
  Ramon Nelmida

  Mayat man ta kansion yo…

  Reply
 5. April 21, 2021
  Licia Kiss

  Licia Kiss
  Grade 4 Adviser
  Castillo Elementary School
  First and foremost, we thank very much the KARRUBA for composing this meaningful song despite of the present pandemic situation that we are suffering today.
  There are many effective ways for continuous education at present ,which depends on the situation of the Filipino learners which are modular, online, media , and blended learning. Somehow, these kind of distance learning are made possible of course with hand-in-hand cooperation of the government, LGUs, teachers and mostly, the parents who, in return, are the first educators of their own children.
  As educators, we are committed with hearts and minds to do our job because we firmly believe that this pandemic is NOT a hindrance to continue serving the Filipino learners despite of economic,stressful tasks we do.

  Reply
 6. April 21, 2021
  Erica Ibarra

  Erica Cosme Ibarra
  BSA-3rd Year
  UPHSL-Isabela Campus

  Bawat line ti kanta yu ket nagmayat a dinggin. Ket bayat ti panagdingdingngig ko "wen agpayso"laeng ti adda iti kapanunutak nga isu ti kas tugon ko kadagiti lyrics a inyu ibetbetla .Dagitoy a banag ket pudno a mapaspasamak tuy lubong.Gapu iti COVID pandemic adu dagiti nabaliw.Adu dagiti bago a paglintigan nga kailangan tayo nga surutin para iti pagsayaatan tayo .Kas kuma iti pamagat ta kanta yu nga "Distance learning" dati nga face to face a nakasanayan tayo naging distance learning .Nakapaloob ditoy ti online learning,modular learning,radyo ken telebisyon ngem ania nga ba talaga ti kayat na saw- in ti distance learning?
  Ti distance learning ket awan ti interaction ti pagitan ni teachers ken students inperson isu nga bilang 3rd year student naaddaan kami ti online learning a makunkuna.Atoy ti panagadal nga maararamid babaen iti paggamit ti elektronikong media, wennu tay kunkunana tayo nga internet.Ket bilang 3rd year college student narigat ti kastoy .Kailangan ti sapat a gadgets ken napigsa nga internet connection para makasabay iti klase .Ti nakakalungkot adu dagiti padak nga estudyante ti makapadpadas iti nakabsut nga internet connection kasi haan met amin ket makakaya nga agpakabit ti makunkuna a wifi ta saan tayo met a agpapada iti kasasaad iti panagbiag.Ngem nu pay kasta ditayo liplipatan ti panagyaman tayo kadagiti nagannak tayo nga naanus ta adda da latta nga mangsupsoporta kadatayo lalo iti panagadal tayo ken syempre kadagiti teachers tayo .Araramidin da amin nga best da para maipaay da kadatayo dagiti kailangan tayo a maadal a nasayaat para magun-udan tayo dagiti arapaap tayo iti panagbiag .
  Tanggapin tayon ti realidad nga ti lubong tayon e haan nga kasla jay datin.Adu dagiti napaspasamak ken .Let's embrace the "New Normal" ammuk nga adu ti padak a kabataan a mailiwin ti agpasyar ta maborboring ngen ti pagtaingan ta awan tay panagballug gen ngem nu maypapan kadagiti nagannak ay anian ti isim dan.Makissayan bassit ti paggastusanen ken tay kuna tay lyrics ta kantayu nga"maliklikan pay nasapa a panaggassawa" ta adda dan nga nakabantay wennu mangsubsubaybayen kadatayo nga kanayun kaya datayo nga annak gundawayan tayo kuma atoy nga opportunidad para makabonding tayo dagiti pamilya tayo ken tapno mas mapatibker pay iti relasyon tayo ito tunggal maysa ken dapat lagi tayo nga sisasagana tapno uray aniaman ti pagsubok pay a mabalin a dumting ti panagbiag tayo ket adda tayo latta a sititibker a kadwa ti Apo ta kuna jay sao na jay Lucas 1-37 awan impossible kanyana isu nga itiwala tayo lang amin kanyan nga awan ti panagdwadwa.Godbless mga idol😇

  Reply
 7. April 21, 2021
  Alice Lazaro

  ALICE LAZARO-BASCO
  Grade 4 Adviser
  Castillo Elementary School

  Nang kumalat ang Corona Virus 19 sa buong mundo ay isinara ang lahat ng mga paaralan at kinakailangan ang tinatawag na Distance Learning sa Kabuuan ng Panuruang Taon, ang lahat ng bagay ay naging kumplikado. Marami ang agam-agam na baka mahinto na sila sa pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Ngunit sa kabila nito, ang DepEd ay gumawa ng matalinong mga hakbang upang maisakatuparan ang patuloy na edukasyon ng lahat ng mga mag-aaral lalo na sa Pilipinas. Maraming mga paraan ang Distance Learning tulad ng modular learning, online learning, radio at telebisyon na siyang ipinapatupad na ngayong Taong Panuruan hanggang sa mawala ang epidemyang ito.
  May mga kalamangan ang Distance Learning: unang-una sa lahat ay ang kaligtasan ng mga bata at guro laban sa sakit na Covid; ikalawa , mas mapaiigting ang bonding ng pamilya sa pamamagitan ng paggabay ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak, nagtutulungan ang magkakapatid sa kani-kanilang pag-aaral ; ikatlo , magkakaroon pa ng mas matatag na determinasyong mag-aral nang nag-iisa o independent learning lalo na kung may trabaho ang mga magulang o malayo ang kanilang mga magulang ( OFW ); ikaapat, naisasakatuparan ng mga magulang ang kanilang tungkuling moral, pisikal at emosyonal sa kanilang mga anak bilang mga magulang at nagtutulungan sila sa mahihirap na asignatura at higit sa lahat, mayroong tinatawag na peer teaching lalo na kung ang uri ng Distance Learning ay Modular ; ikalima, nakatitipid ang mga mga guro at mga magulang din sa alawans ng mga anak ; ikaanim, nakatitipid ng oras at pamasahe ang mga guro dahil sa bahay lang kami nagtatrabaho o yung tinatawag na " Work from Home" ; at higit sa lahat, bilang guro, hindi namin napababayaan ang aming sariling mga anak sa paggabay sa kanilang pag-aaral online man o hindi dahil karamihan sa aming mga guro ay nagiging independent learners ang aming mga anak. Magkagayon pa man, aming ginagawa ang aming tungkulin upang maisakatuparan ang New Normal na pamamaraan ng edukasyon ngayon. Mula umaga hanggang madaling-araw kaming gumagawa ng mga Learner's Activity Sheets bilang modular learning dahil karamihan sa elementarya ay modular ang mas nakararami bilang Distance Learning, isinasabay din namin ang mag-attend sa mga webinar online ganundin ang pumunta sa Radyo o Telebisyon upang magsanay bilang Teacher-Broadcaster ng DepEd at magbahagi ng mga arallin dito base sa mga pangangailangan ng mga batang mag-aaral sa ating bansa. Hindi namin alintana kung anong oras na kami matutulog, kung magkano ang nagagastos namin , kung naaasikaso pa ba namin ang aming mga sarili at pamilya , kung may panahon pa ba kami para makipagsosyalan, mamasyal o anupaman. Nagagawa pa ba namin ang mga ito sa panahong ito kung uunahin pa namin ang mga dapat gawin? Sinusunod lamang naming mga guro ang utos nga mga nakatataas upang maisakatuparan ang edukasyon ng mga minamahal naming mga mag-aaral.
  Dahil ako ay isang gurong may dedikasyon at may sinumpaang tungkulin, sinusunod namin ang mga nararapat gawin upang walang batang maiiwan. Naniniwala rin akong ang pagtuturo ay hindi lamang sa utak nanggagaling ang naibibigay naming edukasyon sa mga batang mag-aaral kundi nanggagaling din sa aming puso. Kaming mga guro ang inspirasyon ng Bayan dahil sa amin nagmumula ang lahat ng propesyon! Tandaan natin na ang epidemyang ito ay hindi hadlang sa tuluy-tuloy na edukasyon! #HandangIsipHandaBukas #ParaSaBataParaSaBayan #SulongEdukalidadSaPanahonNgPandemya!

  Reply
 8. April 21, 2021
  King Reyno

  Nag mayat man atoy nga kumpos yo master jm

  Reply
 9. April 21, 2021
  Jovy Buya

  Ay wow nag mayat atuy nga kinanta yu😍 mayat mayat idols…

  Reply
 10. April 21, 2021
  Alice Lazaro

  haha! Kaloka!

  Reply
 11. April 21, 2021
  Nhelia Oliveros Cabañero

  Halos lahat ng nangyayari sa mundo sa kasalukuyan ay agad nyong nagagawan ng kanta,napaka-creative lang po talaga😁😍 Nakaka-good vibes po mga songs nyo. Cheers to more original FDD songs. God bless po❤️😇

  Reply
 12. April 21, 2021
  Angelyn Tucay

  Simple song but nakaka relate proud kami sa mga teacher😊😊😊😊😊

  Reply
 13. April 21, 2021
  Analiza's Kitchen

  Great song. Thanks for sharing. Have a great day❤

  Reply
 14. April 21, 2021
  Donna San Antonio

  Wow idol
  Nagmayat ah sonata😍😍

  Reply
 15. April 21, 2021
  jeffrey ancheta

  1. Jeffrey J. Ancheta T3
  2. Grade 10
  3. Reina Mercedes National High School

  Ang akin pong masasabi ay simple ngunit may laman ang bawat titik ng kanta. Masaya at epektibong paraan ang awiting ito, upang ipaunawa kung paano ang distance learning. Sana mapagtanto ng bawat isa ang kani-kanilang gampanin sa ikatatagumpay ng distance learning. Salamat po sa awiting ito FDD!

  Reply
 16. April 21, 2021
  Nadine Mae Santiago

  Great song <3 ganda ng mensahe…

  Reply
 17. April 21, 2021
  Marknel Ganio

  Naglaing fdd, nice song

  Reply
 18. April 21, 2021
  lyn campos

  Wow nagmayat 😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤

  Reply
 19. April 21, 2021
  Mr. Kaalaman

  Naglaing👏👏👏👏

  Reply
 20. April 21, 2021
  Jasmin Rose Lictawa

  Naglaing talaga ni kuya mang putar ti kanta 👏👏👏👏
  #NoSkipAds

  Reply
 21. April 21, 2021
  Nessy Salcedo

  Siak manen ading JM ken kabsat Jun nagmayat man ta kantayo❤️

  Reply
 22. April 21, 2021
  Rudolf Ramiscal

  Wow galing talaga FDD.

  Reply
 23. April 21, 2021
  Aerone John Laureano

  Nagmayat man nga saniweng dayta karruba. Thumbs up.

  Reply
 24. April 21, 2021
  Noemi Domingo

  Wow👏👏👏

  Reply
 25. April 21, 2021
  Sarah Jane Nieto Tugade

  What a very nice song! Love you!

  Reply
 26. April 21, 2021
  Ante Mimih

  Wow mayat 😊

  Reply
 27. April 21, 2021
  Greg leo Garcia

  Immuna ak hahahahaha

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published.